[RO] Politica de confidențialitate

Prin acceptarea prezentei politici de confidențialitate, vă exprimați consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal potrivit scopurilor și în condițiile menționate în acest document.

Prezenta politică de confidențialitate se aplică datelor cu caracter personal pe care le colectăm atunci când accesați sau folosiți site-ul www.clujtourism.ro, al cărei furnizor este Consiliul Județean Cluj, prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Cluj.

Datele de contact ale Consiliului Județean Cluj:

Sediu: Strada Dorobanților 106, Cluj-Napoca 400609, România

Telefon: +40 372 640 053; +40 372 640 000;

E-mail: [email protected]

Website: www.cjcluj.ro

 

Datele de contact ale Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Cluj:

Sediu: Strada Memorandumului 21, Cluj-Napoca 400114, România

Telefon: +40 788 100 209, +40 264 450 410;

E-mail: [email protected]

Website: www.clujtourism.ro

Consiliul Județean Cluj, prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Cluj colectează, procesează și stochează date cu caracter personal în UE, fiind în măsură să demonstreze în orice moment conformitatea cu legislația Uniunii Europene și cu principiile stabilite în prezentul document.

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de Consiliul Județean Cluj, prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Cluj sunt în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Termeni și definiții

 1. Date cu caracter personal– orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 2. Prelucrare– orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
 3. Consimţământ– orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a utilizatorului aplicației și website-ului, prin care acesta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie prelucrate.
 4. Operator – Consiliul Județean Cluj, prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Cluj, care prelucrează date cu caracter personal în UE, conform legislației și prezentei politici.

Principii
Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a Consiliului Județean Cluj, prin Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Cluj se întemeiază pe următoarele principii:

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod legal, echitabil şi transparent.
 2. Colectarea datelor cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite şi legitime, acestea nefiind prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
 3. Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
 4. Datele cu caracter personal sunt riguros exacte și se actualizează în cazul în care este necesar.
 5. Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.
 6. Prelucrarea se realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Cine este responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal?
Responsabilitatea prelucrării datelor cu caracter personal revine Consiliului Județean Cluj, prin Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Cluj, în calitate de furnizor al website-ului https://www.clujtourism.ro Prin intermediul site-ului nostru prelucrăm datele cu caracter personal conform cerințelor (GDPR) Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.  

Atunci când vizitați un site web, se dezvăluie anumite informații despre dumneavoastră (de ex: adresa IP, ora vizitei, durată staționării pe site, paginile cele mai accesate, etc . . .). Aceste informații sunt înregistrate pentru a ne proteja de posibilele atacuri externe, respectiv pentru a putea personaliza conținutul website-ului în funcție de preferințele utilizatorilor. Administrăm în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră ori despre o altă persoană.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal se prelucrează în temeiul consimțământului expres, liber exprimat, specific și neechivoc al utilizatorului website-ului, în acord cu prevederile legislației în vigoare și în condițiile prezentei politici.           

Ce date colectăm și în ce scop?

În cazul utilizatorilor neautentificați, se colectează următoarele date:

 • informații despre dispozitivul pe care-l folosește utilizatorul(sistemul de operare, tipul de telefon (model), rețeaua de pe care intră, aceste informații fiind folosite doar în scop statistic.
 • datele colectate în Google Analytics, folosite în scop statistic pentru a determina patternuri de comportament ale utilizatorilor;
 • adresa de e-mail, folosită atunci când se trimite o solicitare către Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Cluj, sau prin completarea oricărui câmp din website, care solicită introducerea adresei de e-mail; aceasta va fi stocată doar în scopul comunicării între părți, nu va fi divulgată și nici nu va fi folosită în scopul trimiterii unor reclame;

Consiliul Județean Cluj, prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Cluj nu prelucrează în cadrul website-ului https://www.clujtourism.ro date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează:

 • automat, prin Google Analytics, în scop statistic;
 • manual, în vederea întocmirii rapoartelor de marketing.

Datele statistice ale utilizatorilor rămân anonime și nu sunt făcute publice.

Pentru ce perioadă stocăm datele cu caracter personal?

Regulamentul prevede că datele vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele. Cu toate acestea, datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice. Cu alte cuvinte, datele nu trebuie prelucrate mai mult decât este necesar. După împlinirea acestei perioade, datele vor fi distruse sau șterse complet din sisteme sau transformate în date anonime. Utilizatorul poate cere în orice moment modificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal prin utilizarea formularului de contact din website–ul www.clujtourism.ro.

Ce măsuri de securitate am implementat?

Suntem preocupați permanent de implementarea măsurilor de securitate ce se impun pentru a reduce la minimum riscurile de acces neautorizat la date și implicit impactul asupra vieții private a utilizatorilor. Astfel, utilizăm metode și tehnologii de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal conform prevederilor legale aflate în vigoare.
În ciuda măsurilor luate pentru protejarea datelor dumneavoastră, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin internet sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură.

Drepturile utilizatorului
Regulamentul conferă utilizatorului o serie de drepturi, pe care le prezentăm succint în cele ce urmează:

 1. dreptul de informare și acces la date cu caracter personal, în temeiul căruia se poate obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu date cu caracter personal, având acces la datele respective și la informații privind modalitățile și scopurile prelucrării acestora;
 2. dreptul la rectificarea datelor, care se poate exercita pentru a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor cu caracter personal, care sunt incomplete;
 3. dreptul la ștergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), în virtutea căruia se poate obține ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, pentru unul din următoarele motive:

(i). datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate; 

(ii). utilizatorul își retrage consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare;

(iii). utilizatorul se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

(iv). datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(v). datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

(vi). datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii societății informaționale.

 1. dreptul la restricționarea prelucrăriipoate fi exercitat în următoarele situații:

(i). atunci când se contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora;

(ii). prelucrarea este ilegală, iar utilizatorul se opune ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea prelucrării acestora;

(iii). nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar utilizatorul le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(iv). atunci când utilizatorul se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă în acest caz prevalează drepturile legitime ale operatorului.

 1. dreptul la opoziție, în temeiul căruia utilizatorul se poate opune prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, din motive legate de situația particulară în care se află, în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are loc în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte. În aceste cazuri prelucrarea se va face numai dacă este justificată de motive legitime și imperioase, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților utilizatorului, sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea  unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care aceasta este legată de marketingul direct. 

 1. dreptul la portabilitatea datelor, care permite utilizatorului să primească datele cu caracter personal care îl privesc şi pe care le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat și să transmită aceste date altui operator, în condițiile în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și este efectuată prin mijloace automate.

În temeiul acestui drept, datele cu caracter personal care privesc utilizatorul pot fi transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prezenta politică poate fi actualizată ca urmare a modificării legislației relevante în domeniu sau a schimbărilor intervenite în structura și funcțiile website-ului. 

Încurajăm utilizatorii să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Cum ne poți contacta?

Pentru nelămuriri sau întrebări în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, vă puteți adresa Consiliului Județean Cluj cu cerere scrisă, la adresa din strada Dorobanților 106, Cluj-Napoca, cod poștal 400609 sau la e-mail [email protected].

În cazul în care doriți să formulați plângeri privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți scrie la aceeași adresă, urmând să vă răspundem în termenul legal de corespondență, în acord cu politicile și procedurile noastre interne.

În cazul improbabil în care considerați că v-au fost încălcate drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal și Consiliul Județean Cluj, prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Cluj nu a tratat plângerea în mod corespunzător, vă puteți adresa unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

Datele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

Adresa: București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336

Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212;

E-mail: [email protected]

Website: https://www.dataprotection.ro